POLÍTICA DE SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TransGrues de l'Ebre SL, com a responsable i destinatari de les dades personals recollides mitjançant aquest formulari, l'informa que aquestes dades seran incorporades a un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i seran tractades únicament amb la finalitat de donar resposta a la sol•licitud de contacte que vostè ha remès. Per això, els responsables d'aquest servei es posaran en contacte amb vostè mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, una comunicació telefònica o a través del correu ordinari. També li comuniquem que hi ha determinats camps en el formulari que han de ser emplenats de forma obligatòria (marcats amb un asterisc) per així poder atendre adequadament la petició realitzada, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'usuari ha de saber que omplir el formulari i enviar les dades sol•licitades, implica que la informació reflectida en aquest avís ha estat llegida i acceptada expressament i que en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat explicada.

Finalment, l'usuari està legitimat per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, tal com es desprèn de la Llei Orgànica 15/1999. Per a això, l'interessat haurà de dirigir per escrit al Domicili Social de TransGrues de l'Ebre SL La comunicació, ha de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i petició en què es concreta la sol•licitud. En cas de representació, haurà de provar la mateixa mitjançant document fefaent.

TransGrues de l'Ebre S.L.
Pol. Ind. Pla de ' Estació Nau 4-1
43500 TORTOSA (Tarragona)